Friday, November 21, 2008

In My Photo Bubble: Going About China

Going Places in China
Guangzhou-Shenzhen-Zhuhai-Macao-HongKong-Guangzhou
23.02.2008~02.03.2008

0 Bubbles: